Vilkår

NiceMobil og ice er merkevarer eid av Lyse Tele AS. Abonnement fra NiceMobil reguleres av samme vilkår som produkter levert under merkevaren ice.

Del A: Generelle vilkår

1. Avtalen og avtaleinngåelsen

1.1 Vilkårene i dette dokumentet regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra Lyse Tele AS, org.nr. 912 672 808 til forbrukere («Kunden»). ice og Kunden omtales hver for seg som en «Part», og i fellesskap som «Partene».  

1.2 Kunden må tegne abonnement på hver enkelt tjeneste som ice til enhver tid leverer til Kunden («Tjenesten»). Kunden tegner abonnement ved telefonbestilling, på nett, via app eller ved at Kunden fyller ut bestillingsskjema hos ice eller ice-autorisert forhandler («Abonnementsavtalen»). Abonnementet reguleres av Abonnementsavtalen, de generelle vilkårene i Del A og de spesielle vilkårene i Del B som gjelder for det enkelte abonnement eller den enkelte tilleggstjenesten («Avtalen»). Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse. De spesielle vilkårene i del B går ved motstrid foran de generelle vilkårene i Del A. Abonnementsavtalen går ved motstrid foran de generelle og spesielle vilkårene.  

1.3 Avtale om levering av Tjenesten mellom ice og Kunden er inngått når ice har mottatt og godkjent Kundens bestilling. Dersom Kunden tar ice sine tjenester i bruk uten at uttrykkelig skriftlig avtale er inngått, anses Kunden for å ha akseptert vilkårene i Avtalen.

1.4 Med «Brukeren» menes Kunden eller en person som av Kunden er gitt tillatelse til å benytte Tjenesten, jf. punkt 4.3. Dersom Brukeren er en annen enn Kunden, er det Kundens ansvar å sørge for at vilkårene i Avtalen er kjent for Brukeren. Kunden er ansvarlig for Brukerens brudd på Avtalen.

2. Ingen kredittvurdering

2.1 NiceMobil gjennomfører ikke kredittvurdering ved kjøp av mobilabonnement. Dersom betaling ikke gjennomføres på ordinær måte, vil utestående beløp bli sendt til fakturering. I slike tilfeller vil det kunne gjennomføres en kredittvurdering av kunden.

3. Kjøp av utstyr

3.1 Levering av Tjenesten kan forutsette at Kunden kjøper nødvendig utstyr godkjent av ice fra ice eller en ice-autorisert forhandler. De tekniske kravene som stilles til utstyr som spesifikt er tilpasset ice sine tjenester fremgår av produktspesifikasjonen til Tjenesten. Kundens utstyr skal skaffes og installeres for Kundens egen regning dersom ikke annet er avtalt mellom Partene. Avtale om abonnement er en forutsetning for Kundens kjøp av ice-spesifikt utstyr.

3.2 Om Kunden har mottatt erstatningsutstyr, skal Kunden returnere tidligere levert utstyr til ice innen 14 dager dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Kunden er i dette tilfelle økonomisk ansvarlig for utstyr inntil ice har mottatt dette.

4. Kundens plikter ved bruk av Tjenesten

4.1 Kunden kan kun koble utstyr som er tillatt eller godkjent av ice til ice sitt nett. Utstyret må forøvrig være godkjent for tilkobling til offentlig kommunikasjonsnett og oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende lovgivning. Kunden skal ikke uten ice sitt samtykke endre eller gjøre tilføyelser til utstyr levert av ice, herunder konfigurasjon.

4.2 Kunden kan ikke videreselge eller videreformidle noen del av Tjenesten, herunder leie eller låne ut linjekapasitet til andre.

4.3 Tjenesten kan kun benyttes av Kunden selv, medlemmer av Kundens husstand eller andre som er Kundens nærstående og kan ikke benyttes til kommersielle formål.

4.4 Kunden er ansvarlig overfor ice for bruken av Tjenesten når Kunden gir andre tilgang til Tjenesten. Får Kunden kjennskap til at noen bryter bestemmelsene i Avtalen ved bruk av Tjenesten, plikter Kunden umiddelbart å sørge for at krenkelsen opphører, samt å informere ice om overtredelsen, jf. punkt 8.1.

4.5 Kunden skal ikke anvende Tjenesten i strid med Avtalen eller den til enhver tid gjeldende lovgivning. Kunden kan ikke benytte Tjenesten på en måte som medfører ansvar eller skade for ice eller tredjeperson. Kunden plikter å stanse enhver slik bruk av Tjenesten umiddelbart.

4.6 Kunden skal ikke misbruke Tjenesten eller benytte Tjenesten på en måte som skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller ulemper for tredjeperson eller ice, f.eks. ved massekommunikasjon (herunder spam), gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse eller på en måte som beslaglegger unormalt mye kapasitet i nettet (f.eks. fildeling).

4.7 Kunden er selv ansvarlig for all informasjon som publiseres eller kommuniseres ved bruk av Tjenesten. Kunden skal ikke publisere eller lenke til internettsider som inneholder informasjon som utgjør inngrep i tredjemanns rettigheter, oppmuntrer til kriminelle handlinger eller inneholder materiale som er ulovlig.

5. Mobildata og hastighet

5.1 Hastigheten som er oppgitt for mottak og sending av data er maksimalhastighet. Grunnet forhold som er utenfor ice sin kontroll, kan Kunden oppleve at denne hastigheten ikke oppnås. Eksempler på faktorer som kan påvirke opplevd hastighet er Kundens hardware (f.eks. mobiltelefon, nettbrett, modem, router), avstanden til basestasjon, om det brukes eksternantenne, abonnementstype, dekningsteknologien der Kunden befinner seg (f.eks. 2G, 3G, 4G, 5G eller Wi-Fi), antall samtidige brukere av basestasjonen og kapasiteten på den serveren det søkes informasjon fra. Kunden har ikke krav på noen form for kompensasjon eller erstatning fra ice forbindelse med redusert hastighet for mottak eller sending av data. Oppdatert informasjon om dekning og hastighet er tilgjengelig på www.ice.no/dekning.

5.2 Informasjon om hvilken dekningsteknologi som ligger til grunn for Tjenesten er tilgjengelig på www.ice.no/dekning. Dersom Kundens hardware (f.eks. mobiltelefon, nettbrett, modem, router m.m.) ikke støtter dekningsteknologien som ligger til grunn for Tjenesten, vil Kunden kunne oppleve lavere hastighet og svekket kvalitet på Tjenesten eller at Tjenesten ikke fungerer. Det er Kundens ansvar at hardware benyttet av Kunden støtter dekningsteknologien som ligger til grunn for Tjenesten og at Kunden gjennomfører oppdateringer og benytter innstillinger som er nødvendige for at Tjenesten skal kunne leveres med best mulig kvalitet. ice har rett til å endre dekningsteknologien som ligger til grunn for Tjenesten uten at Kunden kan fremsette krav om erstatning eller kompensasjon mot ice. Endring av dekningsteknologi skal ikke under noen omstendighet anses som mislighold av Avtalen fra ice sin side.

5.3 ice kan stenge eller begrense overføringshastigheten for mobildata til maksimum 128 kbit/s for kunder som forbruker mer enn abonnementets inkluderte datakvote i løpet av en kalendermåned og forbruket ikke er muliggjort ved kjøp av ekstra datakvoter eller oppspart Rollover Data. I tilfeller ved ekstremt overforbruk som ikke er muliggjort ved kjøp av datakvoter, vil overføringshastigheten kunne settes til 0 kbit/s. Forbruk regnes som summen av mottatt og sendt data. Kunden vil automatisk justeres opp til normal hastighet når neste kalendermåned starter. Ved behov for mer mobildata enn det som er inkludert i Kundens abonnement, tilbyr ice påfyllingstjenester.

5.4 Dersom Kunden bruker uforholdsmessig mye mobildata i en måned og dette fører til at totalbelastningen i nettverket blir stor, kan ice uten varsel senke hastigheten i enkelte tidsrom med virkning for Kunden.

6. Levering av Tjenesten og melding om feil

6.1 ice skal levere de Tjenestene som Kunden til enhver tid har bestilt fra ice og som ice har akseptert å levere til Kunden. Tjenesten og vedlikeholdet av disse skal oppfylle de krav som følger av Avtalen og gjeldende regelverk. ice innestår ikke for at Kundens bruk av Tjenesten skjer uten avbrudd eller at alle samtaler eller annen kommunikasjon når frem.

6.2 ice er ikke ansvarlig for feil som skyldes omstendigheter utenfor ice sin kontroll. Dette gjelder bl.a. feil eller brudd som skyldes Kunden eller forhold på dennes side, fysiske eller geografiske forhold eller annen ytre påvirkning eller eksternt nett eller utstyr. Om ice etter å ha mottatt feilmelding fra Kunden utbedrer feil som skyldes Kunden eller forhold på dennes side, plikter Kunden å erstatte ice utbedringskostnader i henhold til gjeldende prisliste.

6.3 ice forbeholder seg retten til å iverksette nødvendige tiltak i nødsituasjoner og når total belasting i nettverket er stor, selv om dette medfører at Kundens mulighet til bruk av Tjenesten begrenses. Det samme gjelder dersom ice får pålegg fra offentlige myndigheter om å begrense tilgangen til nettet eller tjenesten, f.eks. i en nødsituasjon eller i forbindelse med alvorlig kriminalitet. ice er ikke ansvarlig for kostnader, tap eller andre ulemper som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

6.4 ice er ikke ansvarlig for eventuelle avbrudd eller forringede tjenester som følge av forhåndsannonsert vedlikehold eller annet som ice anser nødvendig, herunder overgang til annen teknologi som skal ligge til grunn for Tjenesten. Kunden kan ikke kreve erstatning eller noen annen sanksjon som følge av slike eventuelle avbrudd eller forringede tjenester.

6.5 Reklamasjoner på Tjenestene må skje innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget en mangel. Rimelig tid er i normaltilfellene to måneder. Dersom reklamasjon ikke er fremsatt innen fristen, bortfaller Kundens rett til å gjøre mangelen gjeldende.

6.6 Kunden kan kreve kompensasjon i form av forholdsmessig fradrag i abonnementsavgift dersom Kunden ikke kan benytte Tjenesten som følge av feil ice er ansvarlig for i henhold til Avtalen. Tilsvarende gjelder dersom Tjenesten ikke blir levert i henhold til avtalt frist og dette skyldes forhold som ice er ansvarlig for. Kompensasjon som gis i henhold til dette punktet er oppad begrenset til én måneds abonnementsavgift og gis i form av hel eller delvis annullering/kreditering av den aktuelle periodens faktura.

7. Bruk av SIM-kort og PIN-koder

7.1 Det er Kundens ansvar at alt utstyr og informasjon som gir tilgang til Tjenestene (herunder brukernavn, passord, SIM-kort, eSIM, PIN og PUK-koder og aktiveringskoder) oppbevares på forsvarlig måte og ikke benyttes av eller gjøres kjent for uvedkommende. Dersom Kunden har mistanke om at andre har fått tilgang til passord eller koder, skal Kunden umiddelbart endre disse. Å oppbevare koder sammen med utstyr som gir tilgang til Tjenesten, notere ned koder, koble ut bruken av koder, eller forlate utstyr uten oppsyn etter at koden er tastet anses som grovt uaktsomt, også under Avtalen.

7.2 SIM-kort utstedt fra ice eller på vegne av ice, er ice sin eiendom. Kunden er etter mottakelsen av SIM-kortet ansvarlig for tap eller skade på SIM-kortet. SIM-kort skal bare brukes i utstyr som er godkjent av ice, og som er i fungerende stand og ikke forringer SIM-kortet eller nettverket. Det er ikke tillatt å endre eller gjøre inngrep i SIM-kort. Bestemmelsene i dette punkt 7.2 gjelder tilsvarende for eSIM så langt de passer.

8. Ansvar ved tap av SIM-kort eller annet utstyr eller informasjon som gir tilgang til Tjenesten

8.1 Dersom SIM-kort eller annet utstyr eller informasjon som gir tilgang til Tjenestene (jf. punkt 7.1) kommer på avveie, for eksempel ved tyveri eller uhell, eller Kunden har mistanke om misbruk av Tjenesten eller at uvedkommende har fått tilgang til Tjenesten, skal Kunden omgående gi beskjed til ice på telefon 21 00 00 00 (Fra utlandet: +47 21 00 00 00) (en slik melding omtales heretter som «Sperremelding»), slik at ice kan sperre abonnementet for misbruk. Kunden står fritt til å kreve skriftlig bekreftelse på mottatt Sperremelding.

8.2 Kunden er ansvarlig for misbruk av SIM-kort, abonnement eller utstyr inntil Sperremelding er mottatt av ice. Dersom Kunden omgående har inngitt Sperremelding til ice, er Kundens ansvar begrenset til NOK 1.000. Ved senere Sperremelding eller dersom misbruket er muliggjort ved uaktsomhet fra Kundens side, er Kundens ansvar begrenset til NOK 10.000. Tapsbegrensningene gjelder ikke dersom misbruket er muliggjort ved grov uaktsomhet fra Kundens side, dersom Kunden ved grov uaktsomhet misligholder Avtalen, eller dersom Kunden ikke gir Sperremelding innen 6 timer fra tidspunktet SIM-kort eller utstyr kom på avveie.

8.3 Kunden kan kreve sperring av abonnement. Sperring foretas fra dagen etter at krav om sperring er mottatt av ice, med mindre Kunden angir et senere tidspunkt. Kunden skal så lenge abonnementet forblir sperret, betale den avtalte fastpris for abonnementet og betale for påløpt bruk frem til sperringen er aktiv. I tillegg skal Kunden betale ice sitt til enhver tid gjeldende sperregebyr.

9. Priser og betaling

9.1 Priser og betalingsvilkår fremgår av ice sin til enhver tid gjeldende prisliste, se www.ice.no. Bruk av Tjenesten faktureres månedlig. Faste kostnader faktureres forskuddsvis og forbruk faktureres etterskuddsvis. ice fakturerer Kunden med 14 dagers frist for betaling, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kunden plikter å betale for Tjenesten fra den dagen Tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden. Den som er registrert som Kunde hos ice, er ansvarlig for å betale for Tjenesten i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av Tjenesten, herunder uvedkommendes bruk, forutsatt at det ikke kan påvises at slik bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra ice sin side.

9.2 Dersom Kunden har innsigelser mot faktura utstedt av ice, må kunden fremsette reklamasjon til ice ved henvendelse til ice Kundesenter på telefon 21 00 00 00 eller via www.ice.no. Reklamasjon må skje innen rimelig tid og under enhver omstendighet innen betalingsfristen. Dersom en faktura er bestridt av Kunden, kan Kunden ikke holde tilbake mer enn det omtvistede beløp. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. ice kan etterfakturere i inntil 3 år for de Tjenester som Kunden har benyttet.

9.3 Fakturert beløp skal være innbetalt til ice senest ved forfallsdato. Dersom ice ikke har mottatt Kundens betaling ved forfall, kan ice kreve purregebyr, forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt eventuelle inkassoutgifter. Ved uteblitt betaling vil Kunden motta en betalingsoppfordring og forhåndsvarsel om stenging av Tjenesten. Har betaling ikke skjedd innen én måned etter at betalingsoppfordring og forhåndsvarsel om stenging av Tjenesten er sendt, kan ice stenge eller redusere Tjenestens tilgjengelighet inntil betaling er mottatt. Ved gjenåpning av Tjenesten kan ice kreve at Kunden betaler et gjenåpningsgebyr i henhold til den til enhver tid gjeldende prislisten. Kunden plikter å betale løpende avgifter også dersom Tjenesten er stengt.

9.4 ice kan kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste, se www.ice.no. For å unngå fakturagebyr anbefaler ice å benytte faktura via e-post som bestilles på www.ice.no/minside. Alternativt kan Kunden benytte eFaktura og/eller Avtalegiro som bestilles direkte i Kundens nettbank.

10. Fellesfakturerte tjenester og nummeropplysning

10.1 Strex er en betalingstjeneste der transaksjonen blir belastet mobilregningen, se www.ice.no/produkt/strex/. Kunden plikter å dekke samtlige kostnader som følge av at varer/tjenester er belastet på mobilregningen gjennom Strex. Henvendelser vedrørende kjøp som er belastet mobilfakturaen vil ice henvise videre til Strex grunnet personvern. Klage på en transaksjon bør enten rettes direkte til selger av vare/tjeneste eller til Strex. Klagen kan også rettes til ice.

10.2 Talebaserte tjenester som tilbys via spesialnummer (teletorgtjenester) faktureres etter egne takster, spesifisert på www.ice.no. Kunden plikter å dekke samtlige kostnader som følge av at Bruker benytter seg av teletorgtjenester.

10.3 Kunden kan sperre eller begrense tilgang til fellesfakturerte tjenester (teletorgtjenester og Strex) via Min Side, ice-appen eller via ice kundesenter.

10.4  Nice har fastsatt en generell grense for strex betalinger på NOK 2 500 per abonnement. Ved nådd grense kan ice automatisk sperre for kostnadsdrivende tjenester og kreve at Kunden uten opphold betaler det påløpte beløp eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for det påløpte beløp. Grensen er et internt hjelpemiddel for ice og ice garanterer ikke for at abonnementet blir sperret ved nådd kredittgrense. Betalingskravet fra ice kan derfor overstige den fastsatte kredittgrensen uten at Kunden kan rette noe krav mot ice."

10.5 Kunden gjøres oppmerksom på at ice har plikt til å utlevere opplysninger til nummeropplysningstjenester og telefonkatalog, jf. ekomloven § 7-4. Plikten gjelder ikke dersom Brukeren har hemmelig nummer. Kunden kan reservere seg mot utlevering av opplysninger til nummeropplysningstjeneste og telefonkatalog via Min Side eller ved å henvende seg til ice Kundesenter på tlf. 21 00 00 00.

11. Oppsigelse

11.1 Kunden kan når som helst si opp mobilabonnement og tilleggstjenester, med mindre annet er særskilt avtalt. Dersom Kunden har inngått avtale om bindingstid, kan oppsigelse medføre krav om betaling av bruddgebyr og eventuelt administrasjonsgebyr, jf. punkt 12. Overføring av telefonnummer til annen tilbyder (utportering) anses som oppsigelse av abonnementet. Såfremt annet ikke er oppgitt i oppsigelsen, vil abonnementet eller tilleggstjenesten opphøre med virkning fra dagen etter at oppsigelsen ble mottatt av ice. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter ut gjeldende fakturaperiode. Forskuddsbetalte beløp vil ikke bli tilbakebetalt. Kunden vil motta en sluttfaktura etter oppsigelse.

11.2 Ved oppsigelse skal Kunden følge de til enhver tid gjeldende rutiner for oppsigelse. Relevante bestemmelser i Avtalen gjelder frem til alle utestående beløp er betalt.

11.3 ice har rett til å si opp abonnementer og tjenester med 1 måneds varsel regnet fra den første kalenderdagen i måneden etter at oppsigelsen ble sendt til Kunden.

12. Abonnement med bindingstid

12.1 I Abonnementsavtalen kan det være avtalt en egen avtaletid eller bindingstid. Bindingstid innebærer at Kunden har forpliktet seg til å kjøpe et abonnement eller en Tjeneste i en nærmere angitt periode. Abonnementet eller Tjenesten avsluttes ikke automatisk ved utløpet av bindingstiden.

12.2 Ved brudd på bindingstiden (jf. punkt 12.3) har ice rett til å fakturere Kunden for et bruddgebyr. I tillegg til bruddgebyret forbeholder ice seg retten til å fakturere et administrasjonsgebyr i henhold til ice sin til enhver tid gjeldende prisliste. Bruddgebyret varierer avhengig av hvilken avtale Kunden har med ice. Dersom Avtalen er inngått med rabatt på månedsavgift, skal bruddgebyret tilsvare den totale rabatten Kunden ville fått i bindingstiden. Bruddgebyret reduseres med en tolvtedel per måned fra starten av bindingstiden. Bruddgebyret for abonnementer på mobilt bredbånd skal likevel ikke være mindre enn kr. 299. Eventuelle utestående restbeløp og betaling for inneværende måned skal komme i tillegg til bruddgebyret.

12.3 Som brudd på bindingstiden regnes bl.a. at følgende forhold inntrer før bindingstiden er utløpt: • Kunden sier opp Avtalen, abonnementet eller Tjenesten (uavhengig av årsaken til oppsigelsen); • Kunden overfører telefonnummeret til en annen teleoperatør (utportering); • Avtalen, abonnementet eller Tjenesten avsluttes som følge av mislighold fra Kundens side; • Kunden bytter fra et abonnement med bindingstid til et abonnement uten bindingstid.

12.4 Dersom Kunden misbruker oppsigelsesretten gjentatte ganger, kan ice i tillegg til bruddgebyret kreve å fastholde Avtalen og kreve betaling ut bindingstiden. Dersom ice hever Avtalen som en følge av grovt misbruk fra Kunden, har ice også rett til å kreve sitt fulle økonomiske tap erstattet av Kunden.

13. Mislighold

13.1 ice kan stenge eller begrense Kundens tilknytning til nettet eller tilgang til Tjenesten, herunder redusere hastigheten til Tjenesten for Kunden, dersom ice har grunn til å tro at Tjenesten benyttes i strid med gjeldende lovgivning eller at Kunden misligholder sine forpliktelser etter Avtalen og misligholdet er av en slik betydning at det rettferdiggjør stenging, herunder at Kunden opptrer i strid med bestemmelsene i punkt 4 eller har oppgitt feil eller mangelfull kundeinformasjon (jf. punkt 16).

13.2 Før stenging skal Kunden om mulig varsles skriftlig og gis en frist til å uttale seg om forholdet. Dersom det er nødvendig av hensyn til sikkerheten i nettet, ved mistanke om svindel eller at Tjenestene eller utstyret benyttes av uvedkommende eller det for øvrig følger av gjeldende lovgivning, kan ice stenge uten slikt forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller varsles uten ugrunnet opphold etter stenging.

13.3 Kunden skal betale løpende avgifter, herunder abonnementsavgiften, så lenge abonnementet er stengt. Abonnementet kan gjenåpnes når forholdet er avhjulpet.

13.4  NiceMobil kan med umiddelbar virkning og uten kompensasjon til Kunden heve Avtalen dersom det foreligger grunnlag for å stenge Tjenesten som følge av mislighold fra Kundens side (jf. punkt 9.3 og 13.1) eller dersom Kunden for øvrig misligholder Avtalen vesentlig. Slik heving fritar ikke Kunden fra plikten til å betale for Tjenesten i avtaletiden eller bindingstiden. Dersom Kunden ikke betaler utestående beløp innen den oppgitte fristen (jf. punkt 9.3), forbeholder NiceMobil seg retten til å terminere Avtalen.

13.5 Ved vesentlig brudd på Avtalen fra ice sin side kan Kunden heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom ice etter anmodning ikke har rettet opp forholdet etter 20 dager. For at Kunden skal ha rett til å heve i henhold til forrige setning, forutsettes det imidlertid at Kunden har kontaktet ice på telefon eller e-post og varslet heving. Det er også en forutsetning at ice etter hevningsvarselet får telefonkontakt med Kunden hvor detaljene knyttet til retting avklares nærmere, herunder at Kunden ringer ice kundeservice ved forespørsel og da har det aktuelle utstyret tilgjengelig slik at retting faktisk er mulig å gjennomføre. Oppnås ikke slik kontakt med Kunden i utbedringsperioden, skal Avtalen ikke anses som hevet.

13.6 En Part har også rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning for det tilfelle at den andre Parten går konkurs, innleder gjeldsforhandlinger eller det er grunn til å anta den andre Parten ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

14. ice sitt ansvar og erstatningsplikt

14.1 ice er ansvarlig for Kundens direkte økonomiske tap som følge av mislighold fra ice sin side. Med direkte tap forstås Kundens dokumenterte og påregnelige merkostnader som følge av misligholdet. ice er likevel ikke ansvarlig for Kundens tap hvis feilen skyldes forhold utenfor ice sin kontroll som ice ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning ved inngåelse av Avtalen eller å unngå eller overvinne følgene av. Dette betyr at ice ikke er ansvarlig for f.eks. strømbrudd, brudd på bredbåndstilgang, feil ved Kundens eget utstyr, feil ved andre operatørers nettverk eller brann, krig, naturhendelser eller andre force majeure begivenheter.

14.2 ice er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte tap som følge av mislighold, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra ice. Med indirekte tap menes blant annet Kundens tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller inntekt, tap som følge av at Tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, medgått tid eller tap som følge av tapte eller forringede data.

14.3 ice er ikke ansvarlig overfor Kunden for tap som skyldes Kunden eller noen Kunden svarer for eller tap lidt av andre enn Kunden.

14.4 ice sitt ansvar overfor Kunden er under enhver omstendighet maksimalt begrenset oppad til tre måneders abonnementsavgift.

15. Angrerett

15.1 Dersom Avtalen er inngått ved fjernsalg (f.eks. telefonsalg eller netthandel), har Kunden 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager etter at ice har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Melding om bruk av angreretten bør gis skriftlig, f.eks. ved bruk av tilsendt angrerettskjema. Kunden skal snarest mulig, og senest innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten ble gitt, returnere eventuelt utstyr Kunden har mottatt. Kunden plikter å betale de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kunden samtykker til at levering av Tjenesten kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, slik at Kunden plikter å betale for bruk av Tjenesten frem til det tidspunktet Kunden gir melding om bruk av angreretten. ice kan fakturere et gebyr i tillegg til portokostnader dersom pakken ikke blir hentet og går i retur til ice i henhold til prisliste på ice.no.

16. Kundeinformasjon

16.1 Kunden skal ved inngåelse av Avtalen oppgi korrekt informasjon om navn, fødselsnummer, e-postadresse og kontaktnummer. ice innhenter Kundens adresse fra Folkeregisteret. Dersom Brukeren er en annen en Kunden, skal Kunden også oppgi korrekt informasjon om Brukerens navn, e-postadresse og fødselsdato. Kunden skal melde fra til ice om alle endringer i slik informasjon uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager. Dersom ice ikke har korrekt adresse eller får forsendelser i retur, kan leveransen av Tjenesten stanses.

17. Ditt personvern

17.1 Innsamling av personopplysninger

Når Kunden inngår avtale med ice skal Kunden oppgi informasjon som angitt i punkt 16.1. Innsamling av personopplysninger er nødvendig for at ice skal kunne levere de Tjenestene det er inngått avtale for.

17.2 Behandling av personopplysninger

ice behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personopplysningsloven og andre relevante lover. Personopplysningene behandles for å opprette og administrere kundeforholdet, levere avtalte produkter og tjenester, yte kundeservice og oppfylle lovpålagte plikter. Videre behandles personopplysninger for å sende kundeundersøkelser og markedsføring, samt utarbeide analyser. Dette siste kan Kunden reservere seg mot. ice behandler også personopplysninger for spesifikke formål Kunden har samtykket til. En mer detaljert oversikt finnes i ice sin personvernerklæring: www.ice.no/kundeservice/personvern-og-sikkerhet/.

17.3 Markedsføring

Så lenge Kunden er kunde hos ice, vil ice sende Kunden generell informasjon og tilbud på tilsvarende tjenester og produkter som ligger til grunn for kundeforholdet. Mer informasjon om tjenestene finnes på www.ice.no. Kunden vil vanligvis motta slik informasjon månedlig via epost, sms og/eller digitale kanaler. For mer informasjon, herunder om muligheten til å reservere seg mot å motta markedsføring, vises det til ice sin personvernerklæring: www.ice.no/kundeservice/personvern-og-sikkerhet/

17.4 Utlevering av personopplysninger og Kundens rettigheter

ice er ansvarlig for behandling av Kundens og Brukerens personopplysninger og for at de personopplysningene som behandles av ice ikke misbrukes eller kommer på avveie. I enkelte tilfeller kan ice dele personopplysninger med tredjeparter. Kunden har flere rettigheter knyttet til personopplysninger som behandles, f.eks. rett til innsyn. Mer informasjon om dette finnes i ice sin personvernerklæring: www.ice.no/kundeservice/personvern-og-sikkerhet/. Kunden plikter å informere eventuelle Brukere om at opplysninger om bruk av Tjenestene vil kunne bli utlevert til Kunden.

18. Taushetsplikt

18.1 ice plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om Kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i telekommunikasjon. Taushetsplikten er ikke til hinder for at det gis opplysninger til påtalemyndigheten, politiet eller andre som i henhold til lov har rett til å kreve slike opplysninger utlevert.

19. Nummerportering

19.1 Kunden kan beholde eget telefonnummer ved skifte av tilbyder. Overføring av telefonnummer til ice fra annen teleoperatør (innportering) gjennomføres normalt i løpet av 2 til 6 virkedager. Kunden er ansvarlig for å gjøre opp med tidligere teleoperatør.

20. Overdragelse

20.1 Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen eller abonnementet til andre, og heller ikke tegne abonnement i andres navn, uten etter skriftlig avtale med ice. Kunden har heller ikke rett til å overdra andre rettigheter, forpliktelser eller utstyr knyttet til Avtalen til andre.

20.2 ice har uten Kundens samtykke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen.

21. Endringer

21.1 ice har rett til å gjøre endringer i tjenester, produkter, priser og vilkår. ice har også rett til å avvikle tjenester og produkter. Dersom ice foretar endringer, skal det gis minst én måneds varsel før endringen trer i kraft. Ønsker ikke Kunden å godta endringen, har Kunden rett til å si opp Avtalen uten ekstra kostnad med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Har Kunden inngått Avtale med bindingstid, kan Kunden bare si opp Avtalen uten ekstra kostnad dersom endringen er til ugunst for Kunden. Benytter Kunden seg av Tjenesten etter at endringen har trådt i kraft er dette å anse som et samtykke til endringen.

21.2 ice er ikke forpliktet til å opprettholde den teknologi som Tjenesten er basert på ved ikrafttredelse av Avtalen og kan etter eget skjønn og til enhver tid velge å basere hele eller deler av Tjenesten på en annen teknologi enn den som gjelder ved ikrafttredelse av Avtalen. Kunden er innforstått med at oppgradering eller endring av Tjenesten, herunder overgang til en annen teknologi som skal ligge til grunn for Tjenesten, kan medføre at de tekniske kravene som stilles til Kundens utstyr forandres og at Kunden kan være nødt til å skifte ut eksisterende utstyr helt eller delvis med nytt utstyr som er godkjent av ice for at ice skal kunne fortsette å yte Tjenesten. ice kan i så fall velge å tilby Kunden nytt utstyr som Kunden kan måtte betale for. ice tar ikke ansvar for utstyr som Kunden eventuelt anskaffer fra en annen leverandør. Det presiseres at nytt utstyr fra ice ikke nødvendigvis vil være utstyrt med tilsvarende funksjonalitet som det utstyret Kunden allerede har. Dersom Kunden disponerer utstyr som er eid av ice og dette utstyret skal skiftes ut, skal utstyret leveres tilbake til ice for Kundens egen regning og risiko med mindre ice bestemmer noe annet, for eksempel at ice i stedet vil fakturere Kunden for verdien av utstyret. Oppgradering eller endring av Tjenesten som følge av overgang til annen teknologi, skal ikke under noen omstendighet anses som mislighold av Avtalen fra ice sin side.

21.3 Dersom kunden ikke betaler fast månedsavgift, ikke har betalt noen form for avgift til ice i løpet av de siste 6 månedene, eller etter ice eget skjønn ikke er berettiget til å få oppgradert eller endret Tjenesten, vil ice tilby oppgradering eller endring av Tjenesten til nye priser som Kunden da kan velge å akseptere eller ikke. Dersom Kunden ikke aksepterer ice sitt tilbud, skal et slikt tilbud fra ice anses som varsel om oppsigelse av Avtalen. For øvrig gjelder punkt 21.2 så langt det er relevant.

22. Klage og tvist

22.1 Klager fra Kunden skal rettes til ice kundesenter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet («Nkom») er klageinstans for forhold som omfattes av lov om elektronisk kommunikasjon av 4. juli 2003 nr. 83 (ekomloven) og tilhørende forskrifter og regelverk. Kunden kan klage på ice sin avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på den leverte tjenesten til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon («BKN»). Klager kan først innsende klage til BKN når det foreligger skriftlig avslag av ice. Se BKNs hjemmeside: www.brukerklagenemnda.no. Ved klager på varer kan Kunden bringe klagen inn for Forbrukertilsynet, se www.forbrukertilsynet.no. Dersom Kunden ønsker å klage på varer eller tjenester kjøpt på nettet, kan også EU klageportal ODR benyttes, se https://ec.europa.eu/consumers/odr. Det er en forutsetning at Kunden først har mottatt skriftlig avslag fra ice.

22.2 Dersom det oppstår tvist mellom ice og Kunden skal tvisten søkes løst i minnelighet. Kan Partene ikke enes, har hver av Partene rett til å kreve tvisten løst ved de ordinære norske domstoler.

Del B: Spesielle Vilkår

1. Spesielle vilkår for ice+ abonnementer     

1.1 Enkelte abonnementer (f.eks. iceUng 5 GB, iceUng 10 GB, icePluss 12 GB) inkluderer en angitt mengde mobildata, som kun kan benyttes i ice sine egne dekningsområder, definert som ice+. Dersom det er angitt, kan en andel av abonnementets inkluderte mobildata også benyttes utenfor ice sine dekningsområder. Samtlige av abonnementets inkluderte mobildata kan benyttes i EU/EØS. Dersom Kunden benytter mer enn abonnementets inkluderte mobildata i løpet av en kalendermåned, vil Kunden få redusert hastigheten til maksimum 128 kbit/s eller midlertidig stans i datatrafikk resten av måneden. Tilsvarende gjelder utenfor ice sine dekningsområder dersom Kunden benytter mer enn inkludert mobildata utenfor ice sine dekningsområder. Ved behov for mer mobildata enn det som er inkludert i Kundens abonnement tilbyr ice påfyllingstjenester.

1.2 Med mindre annet er bestemt for det enkelte abonnement, kan Kunder med ice+ abonnementer motta Rollover Data og Datadeling som deles fra andre Kunder, men kan ikke selv dele Rollover Data med andre Kunder. Når mobildata ruller over til neste måned, defineres den som ice+ data.  

1.3 Begrensninger på abonnementet kan oppheves ved å endre abonnement.

2. Bruk i utlandet

2.1 Den inkluderte datakvoten for mobilabonnement kan benyttes i Norge, EU og EØS. Enkelte abonnement og tilleggstjenester kan ha som begrensning at kun en andel av den inkluderte datakvoten kan benyttes i EU og EØS (utenfor Norge). Den inkluderte datakvoten for abonnement på mobilt bredbånd kan kun benyttes i Norge.  

2.2 Med mindre annet er opplyst, kan Kunden med mobilabonnement fra ice ringe, sende SMS og MMS i Norge og EU/EØS uten at Kunden blir belastet kostnader utover fast månedsavgift. MMS kan kun sendes til og mottas av norske numre. Kunden kan også motta samtaler i Norge og EU/EØS uten at Kunden belastes ekstra kostnader. Dersom Kunden ringer eller sender SMS fra Norge til utlandet eller fra EU/EØS til resten av verden, gjelder egne priser. For Kunder som har behov for forutsigbarhet med hensyn til forbruk data, SMS og ringeminutter fra Norge til EU/EØS eller i utlandet tilbyr ice egne tjenester. Samtaler, SMS, MMS og databruk om bord på skip og fly og til spesialnummer faktureres etter egne takster.

2.3 Ice kan beslutte at bruk i øvrige land enn de som inngår i EU/EØS skal reguleres på tilsvarende måte som fastsatt i punkt 2.1 og 2.2. En oversikt over hvilke land som til enhver tid omfattes av vilkårene i punkt 2.1 og 2.2 fremgår av www.ice.no.  

2.4 Kundens bruk av kommunikasjonsnett i utlandet er underlagt de lover og vilkår som gjelder for den aktuelle tilbyderens nett. Ved bruk av Tjenesten utenfor Norge, vil ice innkreve betaling på vegne av den utenlandske tilbyderen. Kunden er ansvarlig for alle kostnader ved bruk av Tjenesten også utenfor Norge. ice gjør Kunden oppmerksom på at spesielt mobildatabruk utenfor EU/EØS kan ha vesentlig høyere priser enn i Norge. ice oppfordrer alle Kunder til å sjekke oppdaterte priser på www.ice.no. ice oppfordrer også Kunden til å endre innstillingene for automatiske oppdateringer / nedlastinger på utstyr som er koblet opp mot kommunikasjonsnettet (telefoner, nettbrett mv.) før en utenlandsreise.    

2.5 Mobilabonnement og abonnement på mobilt bredbånd skal primært brukes av Kunden i Norge. I Norge skal Brukeren ikke låse telefonen eller router til andre nett enn ice+ over lenger tid. Dersom Brukeren oppholder seg i EU/EØS (utenfor Norge) eller låser telefonen til andre nett enn ice+ over lenger tid, forbeholder ice seg retten til å si opp abonnementet eller tilby Kunden et nytt abonnement på andre vilkår.

3. Data Rollover og Rollover Deling

3.1 Dersom Kunden har Data Rollover inkludert i sitt abonnement, vil ubenyttet andel av abonnements inkluderte datakvote («Rollover Data») bli overført til neste kalendermåned. Dersom Kunden har kjøpt ekstra datakvoter eller mottatt Rollover Data fra andre Kunder, vil også ubenyttet del av slike mobildata bli videreført til neste kalendermåned. Total mengde mobildata som overføres kan likevel ikke i den enkelte måned overstige abonnementets inkluderte datamengde. Dersom Kunden nedgraderer sitt abonnement, vil Kunden maksimalt få overført den mengden Rollover Data som er tillatt for det abonnementet Kunden nedgraderer til. Rollover Data har ingen utløpsdato.  

3.2 Kunder som har Rollover Deling inkludert i sitt abonnement kan dele Rollover Data med andre Brukere som også har mobilabonnement hos ice, med mindre det er særskilt bestemt for mottakerens abonnement at abonnementet ikke kan motta Rollover Data.

3.3 Kunden kan på Min Side og i ice-appen få oversikt over hvor mye data Kunden har tilgjengelig. Kunden kan også dele Rollover Data dersom Kunden har Rollover Deling inkludert i sitt abonnement og få oversikt over hvor mye Rollover Data Kunden har mottatt fra andre kunder. Kunder som administrerer flere abonnementer kan også fordele oppspart Rollover Data mellom alle abonnementene og sette sperrer for deling av Rollover Data.

4. Elektronisk ID på Mobil (f.eks BankID)

4.1 Elektronisk ID på Mobil er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. Avtale om bruk av Elektronisk ID på Mobil inngås direkte med ID-utsteder på utsteders vilkår og takster. For BankID må Kunden kontakte egen bank. For mer informasjon, se www.bankid.no eller den aktuelle banks nettsider.

4.2 Sikkerhetsopplysningene tilknyttet Tjenesten er lagret på SIM-kortet. Det er Kundens ansvar at alle sikkerhetskoder, inkludert PIN-koder, håndteres på forsvarlig måte i samsvar med punkt 7 i del A av dette dokumentet (Bruk av SIM-kort og PIN-koder).

4.3 Kunden skal ta direkte kontakt med utsteder dersom det oppstår problemer med bruk av Elektronisk ID på Mobil. Dersom problemene knytter seg til bruk av BankID, skal Kunden kontakte banken som har utstedt BankID.

4.4 BankID følger SIM-kortet, og ikke mobiltelefonen. Dette innebærer at dersom Kunden bytter SIM-kort må Kunden registrere BankID på mobilen på nytt.

Vilkår for NiceMobil-appen

1. Om appen og formålet

NiceMobil-appen («appen») er en tjeneste som leveres av Lyse Tele AS, ved merkevarenavnet NiceMobil (heretter omtalt som «NiceMobil»).

Appen har som formål å la deg administrere ditt NiceMobil kundeforhold. Du vil kunne bestille og endre abonnement, bestille ekstra data, kontakte kundeservice og se ditt forbruk og dine kvitteringer. Du vil også få relevant informasjon og tilbud knyttet til de tjenestene du allerede har.

Appen vil gjøre en sjekk på om telefonen din er kompatibel med eSIM.

NiceMobil-appen er tilgjengelig for iOS og Android. Oppdateringer av appen og tjenestene gjøres tilgjengelig ved behov. Enkelte oppdateringer vil være nødvendige for å kunne bruke appen. Du må være tilkoblet wifi eller mobilnett med mobildata for å kunne oppdatere appen og tjenestene i denne. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å logge inn i appen på nytt. Bruk av appen krever datatrafikk, som kan medføre kostnader.

2. Avtalen og partene

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og NiceMobil sin personvernerklæring (Avtalen), se under i punkt 5. I tillegg til vilkårene som fremgår av Avtalen, reguleres avtaleforholdet av norsk lov. Partene i Avtalen er deg som kunde og Lyse Tele, ved NiceMobil.

NiceMobil abonnement er regulert av ice sine generelle vilkår for privatkunder.

3. Tilganger til andre apper

Appen har ikke tilgang til andre apper eller informasjon på din mobil uten ditt samtykke.

4. Bruk av elektronisk kommunikasjon og endring i vilkår

NiceMobil kan gjøre endringer i innholdet, produktene og tjenestene tilgjengelig i appen, herunder fjerne eller avvikle appen helt eller delvis. Når nytt innhold og nye produkter og tjenester gjøres tilgjengelig i appen, vil NiceMobil gjøre endringer i vilkårene uten at du varsles direkte. Avtalen kan også endres ensidig av ice når dette kreves for å oppfylle lovpålagte krav.

Ved større endringer i tjenesten og endringer i vilkårene, vil du bli bedt om å godkjenne vilkårene på nytt. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i vilkårene må du avslutte din bruk av appen.

Ved å inngå denne avtalen i forbindelse med din bruk av appen, aksepterer du at endringer i vilkårene kommuniseres i appen.

5. NiceMobil og personvern

For at du skal kunne bruke appen, er Lyse Tele avhengig av å motta, bruke og lagre de personopplysninger som blant annet ligger til grunn for ditt NiceMobil kundeforhold, i tillegg til informasjon om hvordan du bruker appen.

Lyse Tele bruker informasjon om hvordan du bruker appen til å gjøre den bedre og mer brukervennlig. Dette er blant annet informasjon om hvilke sider du bruker ofte, hvilke funksjonalitet du benytter deg av og om sidene du bruker fungerer som de skal. Vi bruker utvalgte tredjeparter til å analysere dataene på et aggregert nivå, dvs. at vi ikke identifiserer deg som enkeltindivid. Lyse Tele bruker også denne informasjonen til å hjelpe deg dersom du skulle ha noen tekniske problemer med appen eller de produktene du har kjøpt av oss.

Lyse Tele er behandlingsansvarlig for de opplysninger du har gitt i forbindelse med opprettelse av ditt kundeforhold, samt de opplysninger du genererer ved bruk av appen. Dersom tredjeparter gis tilgang til slike opplysninger, vil overføring av slike personopplysninger reguleres i en databehandleravtale med tredjepart.

Du kan lese mer om hvordan Lyse Tele ivaretar ditt personvern i personvernerklæring her.

6. Ansvar

Du er ansvarlig for kjøp og endringer som gjennomføres i appen, herunder kjøp og endringer foretatt av uvedkommende. Det er ditt ansvar at uvedkommende ikke får tilgang til appen, og dermed ditt kundeforhold.

7. Immaterielle rettigheter

Lyse Tele er eier og rettighetshaver til samtlige immaterielle rettigheter knyttet til appen og innhold publisert i appen. Appen skal bare brukes til formålet angitt i punkt 1 og skal ikke kopieres, endres eller dekompileres uten skriftlig samtykke fra Lyse Tele.

8. Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder så lenge du har installert appen på din enhet. Dersom du har handlet i strid med avtalen eller ice sine vilkår for privatkunder, kan Lyse Tele, her ved NiceMobil, si opp Avtalen og sperre din tilgang til appen uten varsel.

Merk at opplysninger relatert til din bruk av appen oppbevares av Lyse Tele selv om du har slettet appen fra telefonen din. Disse opplysningene vil være anonymisert. Dersom du ikke benytter appen over en periode på seks måneder, kan Lyse Tele velge å deaktivere profilen som du har laget i forbindelse med bruk av appen.

9. Kundeservice

Dersom du har spørsmål knyttet til appen, kan du kontakte kundeservice.

Kundeservice er tilgjengelig via chat.

Åpningstidene er:

Hverdager: 08-20

Lørdag: 09-17

Du finner chatten nederst i høyre hjørne på nicemobil.no

Info om verving og vilkår

Slik fungerer verving

Verving fungerer ved at den som er kunde hos NiceMobil (ververen), deler en vervekode med venner og bekjente (de som skal verves). Vervekoden brukes ved bestilling og kjøp av nytt abonnement i NiceMobil-appen. Vervekoden er unik for hver kunde i NiceMobil.

Når en venn eller bekjent av ververen går inn i NiceMobil-appen og bestiller abonnement med vervekoden, kommer det tydelig fram at man er i ferd med å bli vervet og at de 3 første månedsavgiftene er til halv pris, se «Vervefordelen» under.

Når en venn eller bekjent har kjøpt abonnement med vervekoden og aktivert SIM-kortet/eSIM, får både verver og den som er vervet 3 månedsavgifter til halv pris.

Vervefordelen

Vervefordelen er 3 månedsavgifter til halv pris for hver nye kunde man verver. Dersom man verver flere personer til NiceMobil, regnes hver person som en ny kunde. Følgelig vil man f.eks. få 9 måneder halv pris på månedsavgiften dersom man verver 3 personer.

Vilkår for verving

Du som verver:

 • Får halv pris på abonnementet ditt i 3 måneder - for hver person du verver som oppfyller vilkårene for å bli vervet, se «Du som blir vervet».  
 • Kan ikke verve til ditt eget kundenummer.
 • Må ha et aktivt abonnement med månedspris.
 • Etter at den du verver har aktivert abonnementet sitt, vil ververabatten bli tilgjengelig og du vil få rabatten på de 3 neste abonnementsperiodene.

Du som blir vervet:

 • Må bestille et privat mobilabonnement med månedspris.
 • Må overføre nummeret ditt fra annen operatør.
 • Du (nummeret ditt) kan ikke ha vært NiceMobil-kunde siste 3 måneder.
 • Kan ikke ha benyttet deg av verveprogrammet i løpet av de siste 12 månedene.
 • Vil få halv pris på abonnementet ditt i første 3 måneder.
 • Må ha aktiv bruk på nummeret.

Generelle vilkår

 • Ververabatten kan ikke utbetales som kontanter.
 • Vervingen må være registrert via NiceMobil-appen.
 • Ververabatten gjelder ikke i kombinasjon med andre velkomstkampanjer og rabatter.
 • Ved oppsigelse av abonnementet i 3-måneders perioden vervefordelen gjelder, frafaller vervefordelen.
 • Vervefordelen gjelder månedsprisen på det abonnementet ververen eller den som blir vervet til enhver tid har. Abonnementet kan følgelig oppgraderes eller nedgraderes i verveperioden på 3 måneder, hvis ønskelig.  

Følgende omfattes ikke i vervefordelen:
Alle tilleggstjenester, samtaler til land utenfor EU/EØS, ekstra datapakker, samtaler til spesialnummer, forsikringer og alt som ellers kommer utenom på fakturaen, dekkes ikke av vervefordelen og faktureres på vanlige vilkår. Det er kun den faste månedsavgiften for abonnementet som inngår i vervefordelen.

Bli kunde